Persondatapolitik

Pelican Self Storage Group ("Pelican Self Storage" eller "vi" eller "os") tager datasikkerhed alvorligt. Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Pelican Self Storage som dataansvarlig i den betydning, der er anvendt i Persondataforordningen ("GDPR") samt i ePrivacy-forordningen ("ePrivacy-forordningen"), indsamler og behandler personoplysninger og andre brugeroplysninger.

1. Kategorier af personoplysninger samt behandlingsformål
De kategorier af personoplysninger om dig, som vi indsamler og behandler, er:

A) Oplysninger, som indhentes, når du henvender dig ved besøg på vores website, er kontaktoplysninger som fx navn, emailadresse, tlf.nr., forespørgsler,

B) Oplysninger, som indhentes, når du indgår en aftale, er kontaktdetaljer såsom navn, adresse, emailadresse, tlf.nr., ID-nr., bankoplysninger, forespørgsler

De oplysninger, vi indhenter om dig, når du besøger vores website eller indgår en aftale, bruger vi til at kunne levere vores tjenesteydelser og salgsfremstød samt til at opfylde vores forpligtelser over for dig.

2. Tredjepart
• Overførsel til tjenesteudbydere
Pelican Self Storage kan anvende eksterne tjenesteudbydere, som i leveringen af visse ydelser til Pelican Self Storage fungerer som databehandlere for Pelican Self Storage, eksempelvis leverandører af website-tjenester, markedsføringstjenester eller it-support. Ved levering af sådanne tjenester kan disse eksterne tjenesteudbydere have adgang til og/eller behandle dine personoplysninger.

Det er et krav fra vores side, at sådanne eksterne tjenesteudbydere implementerer og anvender sikkerhedsforanstaltninger til sikring af dine personoplysninger.

• Andre modtagere
Pelican Self Storage kan – i henhold til gældende persondataret – overføre personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne rådgivere eller forretningspartnere. Ved fusion eller opkøb kan personoplysninger overføres til tredjeparter, der er involveret i fusionen eller opkøbet.

• International overførsel af Personoplysninger
De personoplysninger, som vi indsamler om dig, kan overføres til og behandles af modtagere, som befinder sig uden for EU/EØS (tilsammen kaldt "EU"). Modtagere kan befinde sig i lande, der er registreret på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, som yder en tilstrækkelig grad af beskyttelse set fra et EU-persondataretligt synspunkt. Modtagere i USA kan være certificeret i henhold til EU's og USA's regler om beskyttelse af privatlivets fred (Privacy Shield) og dermed være anerkendt som ydende en tilstrækkelig grad af beskyttelse set fra et EU-persondataretligt synspunkt. Andre modtagere kan befinde sig i andre lande, som ikke yder en tilstrækkelig grad af beskyttelse set fra et EU-persondataretligt synspunkt. Pelican Self Storage tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at overførsler ud af EU er tilstrækkeligt beskyttet i henhold til gældende persondataret. Hvad angår overførsler til lande, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, baserer vi overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger som fx de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen eller af en tilsynsmyndighed, anerkendte retningslinjer i kombination med bindende og eksigible forpligtelser for modtageren, eller godkendte certificeringsmekanismer i kombination med bindende og eksigible forpligtelser for modtageren. En kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger kan rekvireres ved at kontakte os som anført i pkt. 7 (Kontakt os) nedenfor.

3. Retsgrundlag for behandlingen
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

• Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere nærmere angivne formål.

• Behandling er nødvendig for opfyldelse af den kontrakt, som du er part i, eller for at gennemføre tiltag på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

• Behandling er nødvendig for at opfylde de retlige forpligtelser, vi er underlagt.

• Behandling er nødvendig for at beskytte interesser, der er af vital betydning for dig eller en anden fysisk person.

• Behandling er nødvendig, for at vi eller tredjeparter kan forfølge berettigede forretningsinteresser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, som fordrer beskyttelse af personoplysninger, i særdeleshed såfremt du er et barn.

• Andet gyldigt retsgrundlag for databehandling, særligt bestemmelser anført i medlemsstaters lovgivning.

Din afgivelse af personoplysninger kan være påkrævet af lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser eller være nødvendig for at indgå en kontrakt med os, eller for at du kan modtage vores ydelser/produkter som anmodet om af dig. Du kan desuden afgive personoplysninger frivilligt.

Manglende afgivelse af personoplysninger kan medføre ulemper for dig, som fx at du ikke vil være i stand til at modtage visse produkter og ydelser. Medmindre andet er anført, vil det dog ikke få juridiske følger for dig at vælge ikke at afgive sådanne oplysninger.

4. Dine rettigheder og hvordan de påberåbes
Såfremt du har givet dit samtykke til visse former for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage med fremadrettet virkning. Du kan desuden gøre indsigelse mod anvendelse af sine personoplysninger til markedsføringsformål uden at ifalde andre omkostninger end de overførselsomkostninger, der måtte påløbe i henhold til grundsatserne.

I henhold til gældende persondataret kan du have ret til (i) at anmode om indsigt i dine personoplysninger, (ii) at anmode om rettelse af dine personoplysninger, (iii) at anmode om sletning af dine personoplysninger, (iv) at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger, (v) at anmode om dataportabilitet, (vi) at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (herunder indsigelse mod profilering samt andre rettigheder i forbindelse med automatisk beslutningstagning).

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os som anført i pkt. 7 (Kontakt os) nedenfor.

Såfremt du ønsker at indgive en klage, kan du henvende dig til den relevante tilsynsmyndighed.

5. Cookies og anden sporingsteknologi
Vores website og app anvender cookies. Yderligere oplysninger kan findes i vores Cookiepolitik

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser og produkter, som du har anmodet om. Ved ophør bliver dine oplysninger enten slettet eller anonymiseret, medmindre lovmæssige opbevaringskrav gør sig gældende (fx til skattemæssige formål). Hvis vi har fået tilladelse til at sende dig markedsføringsmateriale, kan vi opbevare dine kontaktoplysninger og oplysninger om interesse i vores produkter eller ydelser i en længere periode. Vi kan ligeledes være lovmæssigt pålagt at opbevare visse af dine personoplysninger i op til 10 år efter det relevante skatteår. Vi kan desuden opbevare dine personoplysninger efter udløb af det kontraktlige forhold, såfremt dine personoplysninger er nødvendige til iagttagelse af anden gældende lovgivning, eller såfremt vi har brug for dine personoplysninger til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retlige krav, begrænset til de oplysninger, der er brug for. Vi vil i videst muligt omfang begrænse behandlingen af dine personoplysninger til sådanne begrænsede formål efter det kontraktmæssige forholds ophør.

7. Kontakt os
Såfremt du har spørgsmål angående vores Persondatapolitik, kan vi kontaktes på:
GDPR [at] pelicanselfstorage [dot] com

8. Opdatering af denne Persondatapolitik
Vi kan foretage opdateringer af denne Persondatapolitik. Eventuelle ændringer i denne Persondatapolitik træder i kraft fra den dato, hvor ændringen offentliggøres, eller i henhold til gældende lovgivning.