OVERSIGT OVER VORES FORSIKRINGSDÆKNING

Denne mulighed gælder kun, hvis du har angivet "ja" til den forsikringsvalgmulighed, der er beskrevet i lejekontrakten, og har betalt det relevante gebyr. Læs §4 og 10 lejekontrakten omhyggeligt.

Det er en betingelse for lejekontrakten, at dine ejendele er forsikret til sin fulde og reelle samlede værdi, og at dækningen opretholdes i hele den periode, hvor vi opbevarer den.

Bemærk, at uanset om du beder os om at medtage dig i vores forsikringsordning eller ej, er vores ansvar for faktisk fysisk tab af eller skade på dine ejendele begrænset af vilkårene i lejekontrakten, der indgår i vores kontrakt med dig.

UNDER FORUDSÆTNING AF AT DU BEDER OS OM AT TEGNE EN FORSIKRING, kan vi på dine vegne tilvejebringe en forsikring, der tegnes 100 % Amica for AXA Versicherung AG and Others, som vil dække fysisk tab af eller skade på dine ejendele inden for vores forsikringsordning, sådan som det er opsummeret herunder. Du kan gennemse policen på vores kontor efter anmodning

SAMLET FORSIKRINGSSUM
Den til enhver tid fulde og reelle samlede maksimumværdi af varerne, som oplyst til os i lejekontrakten eller andetsteds i skriftlig form. Forsikringssummen må under ingen omstændigheder overstige DKK 750.000 for nogen kunde, medmindre vi har bekræftet dette skriftligt. Den samlede forsikringssum kan forhøjes ved betaling af et ekstra gebyr med forbehold for accept fra vores forsikringsselskaber.

RISICI, DER ER FORSIKRET IMOD
Faktisk fysisk tab af eller skade på dine ejendele, der skyldes ildebrand, lynnedslag, eksplosion, jordskælv, storm, oversvømmelse, brud eller lækage på rør, indtrængen af vand eller anden væske, fly eller nedfaldne dele derfra, møl, insekter eller skadedyr, der skyldes en ekstern årsag, tyveri med tilhørende tiltvingning af og voldelig adgang til eller udgang fra en bygning eller enhed, uroligheder, strejker, optøjer, ondsindet beskadigelse og slag under godstransport på køretøj eller tog.

UNDERFORSIKRING
Det er en betingelse i forsikringsordningen, at forsikringssummen til enhver tid udgør den fulde samlede værdi af de opbevarede ejendele Hvis du ikke oplyser den fulde erstatningsværdi af dine ejendele i lejekontrakten, vil vi i tilfælde af et erstatningskrav kun være berettiget til på dine vegne at inddrive den andel af tabet fra vores forsikringsselskaber, som den oplyste værdi udgør i forhold til den samlede erstatningsværdi af dine ejendele.

GRUNDLAG FOR AFREGNING AF ERSTATNINGSKRAV
Afregningen af et erstatningskrav vil være en erstatning, reparation eller kompensation, alt efter hvad forsikringsselskabet vælger. Hvis der er tale om et fuldt tab eller ødelæggelse af en artikel, der er forsikret i henhold til denne forsikring, vil grundlaget for afregningen være prisen på at erstatte artiklen som ny, under forudsætning af at artiklen i alt væsentligt er den samme, men ikke bedre end den originale, da den var ny.

Linned og tøj
I det tilfælde, hvor et erstatningskrav omfatter tab af eller skade på en eller flere artikler af sengetøj og tøj, vil forsikringsselskaberne tage forbehold for alder, kvalitet, anvendelsesgrad og deraf følgende markedsværdi af en eller flere af sådanne artikler, der er gået tabt eller blevet beskadiget.

Dokumenter
I det tilfælde, hvor et erstatningskrav omfatter tab af eller skade på dokumenter, vil grundlaget for afregningen relatere til de rimelige omkostninger til genudskrivning og/eller rimelige omkostninger til genudstedelse og/eller genskabelse, herunder gældende ny undersøgelse eller udforskning for at fremskaffe vigtige oplysninger.

PARAGRAF OM PAR OG SÆT
I det tilfælde, hvor nogle artikler udgør en del af et par eller sæt, betaler forsikringsselskaberne kun for de faktiske artikler, der er gået tabt eller blevet beskadiget. Forsikringsselskaberne foretager ikke betaling for artikler, der er en del af et par eller sæt, og som ikke er gået tabt eller blevet beskadiget.

POLICENS SELVRISIKO
Intet overskud gælder

MEDDELELSE OM ERSTATNINGSKRAV
Vi skal have besked om alle erstatningskrav på tidspunktet for opdagelsen af tabet af eller skaden på dine ejendele eller på det tidspunkt, hvor dine ejendele blev fjernet fra enheden, alt efter hvilken af disse der sker først.

UDELUKKELSER

Følgende dækkes ikke

1. Penge, mønter, møntmetal, skøder, obligationer, værdipapirer og lign.

2. Dyr, planter, sprængstoffer og brændstoffer.

3. Smykker, ure, ædelstene, frimærker af enhver slags, der samlet overstiger i alt DKK 75.000.

4. Pelse, kunst, parfume, mobiltelefoner, tobak, cigarer, cigaretter, øl, vin, spiritus og lign., der samlet overstiger i alt DKK 150.000.

5. Elektroniske artikler, der i alt overstiger DKK 75.000. Elektroniske artikler defineres som alle artikler i form af forbrugerorienterende og kommercielle elapparater og -instrumenter, herunder, men ikke begrænset til, radioer, fjernsyn, computere, computersoftware, harddiske, chips, mikrochips, kredsløbskort og deres komponenter, modemmer, skærme, kameraer, faxmaskiner, kopimaskiner, videooptagere, hi-fi, stereoanlæg, CD-afspillere, digitale optagere/afspillere og lign. (Tunge elektriske artikler som f.eks. koblingsanordninger, turbiner, generatorer og lign. anses ikke som elektronik).

6. Nedskrivning af værdi, der skyldes reparation eller restaurering af en beskadiget artikel.

7. Tab af dataoptagelser, bortset fra tomme databærende materialer.

8. Eventuelle varer, du ikke har tilladelse til at opbevare i henhold til vilkårene i lejekontrakten.

9. Enhver følge af krig, invasion, fjendtligheder fra udenlandske fjender (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand eller militærmagt eller bemægtigelse eller konfiskation eller nationalisering eller erhvervelse eller destruering af eller skade på ejendom, der udføres af eller efter ordre fra en national eller lokal myndighed.

10. Følgetab eller indirekte tab, der skyldes eller er konsekvensen af erstatningskrav, der anlægges for tab eller skade, der skyldes en risiko, der er forsikret imod.

11. Tab eller skade på grund af:
a. Ioniserende stråling eller kontaminering på grund af radioaktivitet fra nukleart brændstof eller fra forbrænding af nukleart brændstof.
b. Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber i en nuklear installation, reaktor eller nuklear komponent heri.
c. Ethvert krigsvåben, hvor der anvendes atomar eller nuklear fission og/eller fusion eller anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller radioaktivt stof.
d. Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber i radioaktivt stof. Udelukkelsen af denne underparagraf omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra nukleart brændstof, når sådanne isotoper forberedes, transporteres, opbevares eller bruges til kommercielle, landbrugsmæssige, medicinske, videnskabelige eller lignende fredelige formål.

12. Tab af eller skade på eventuelle kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. Brugen eller betjeningen som en måde at påføre skade på et computersystem, computersoftwareprogram, computervirus eller -proces eller noget andet elektronisk system.

13. Tab af eller skade på dine ejendele, der direkte forårsages af trykbølger fra fly og andre luftbårne enheder, der bevæger sig ved lydens hastighed eller hurtigere end lydens hastighed.

14. Hvis der på tidspunktet for tabet er en anden forsikring i kraft, vil nærværende forsikring kun gælde i det omfang, at tabene ikke kan genskabes i henhold til den anden forsikring.

15. Tab af eller skade på dine ejendele, der er forårsaget af eller skyldes en terroristhandling eller en eller flere personer, der handler ud fra et politisk motiv.

Hent som PDF